BUDYNKI

Budynek oświaty i kultury

Projekt zespołu budynków kultury i oświaty, realizacja 2001